Общи условия на договора за кредит

I. Общи положения

Настоящите Общи условия (ОУ) се прилагат към сключените индивидуални договори за кредит, представляват неразделна част от тях и са достъпни в електронен вариант на https://www.vivus.bg/ и/или на друг траен носител.

1. Определения

За целите на настоящите Общи условия и/или Договора за кредит, посочените по-долу термини имат следното значение:

ГПР

Годишният процент на разходите по Кредита, изразяващ общите разходи по кредита за Кредитополучателя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. Годишният процент на разходите по кредита е изчислен по законоустановена формула и е описан в настоящите Общи условия;

Договор за кредит

Договор, въз основа на който Кредиторът предоставя Кредит на Кредитополучателя, съобразно приложимите Специални условия, настоящите Общи условия и приложимия закон;

Допълнителна сума

Сума, която Кредитополучателят може да получи по своя отпуснат Кредит, до достигане на кредитния си лимит. При одобрено искане за допълнителна сума, срокът за връщане на Кредита не се променя.

Искане за отпускане на Кредит

Документ, който съдържа законово изискуемата информация за Кредитополучателя и отразява конкретния размер и срок на заявения Кредит. Искането за отпускане на Кредит се подава електронно - на страница https://www.vivus.bg/, чрез попълване на формуляра за кандидатстване за Кредит, в хартиен вариант в офис на партньор на Кредитора или по телефон.

Кредитор

„4финанс“ ЕООД, дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК: 202393458, с адрес на управление: гр. София 1421, р-н Лозенец, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 52-54;

Кредитополучател

Правоспособно и дееспособно физическо лице, с постоянно местожителство в Република България, което усвоява, ползва и погасява отпуснатия Кредит съгласно сроковете и при условията, посочени в специалните условия на договора за кредит;

Кредит

Парична сума, предоставена от Кредитора в полза на Кредитополучателя под формата на заем, в съответствие с предлаганите от Кредитора условия;

Кредитен лимит

Максимално допустимата сума, предоставена като Кредит и допълнителна сума, която Кредитополучателят може да получи.

Лихва по кредита

Лихвата, посочена в Специалните условия на Договора за кредит, която се заплаща от Кредитополучателя за предоставянето и ползването на Кредита;

Начална страница

Интернет страницата на Кредитора, дoстъпна на следния адрес: https://www.vivus.bg/;

Обща дължима сума от Кредитополучателя

Общата сума, дължима от Кредитополучателя, включваща общия размер на предоставения Кредит и общите разходи, лихви и такси по Кредита, дължими от Кредитополучателя;

Партньор

Партньорът е дружество, предоставящо на Кредитополучатели услуги на Кредитора от негово име и за негова сметка, включително чрез съдействие по повод на сключване на Договор за кредит, чрез мрежа от собствени обекти и/или обекти на търговци, които са в преки договорни отношения с Партньора.

Стандартен Европейски Формуляр

Стандартният Европейски Формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредит, съдържащ цялата преддоговорна информация, която трябва да бъде събрана и предоставена от Кредитора на Кредитополучателя безплатно, на хартия или на друг Траен носител, на български език, в съответствие с приложимия закон;

Специални условия

Условията по Договора за кредит, които включват информацията за съответните Страни, заявения Кредит и други относими към Договора за кредит условия;

Страни

Съответният Кредитополучател и Кредиторът, а „Страна“ означава един от двамата.

Срок за връщане на Кредита

Срокът, предоставен на Кредитополучателя за погасяване на Кредита, който започва да тече от превеждането на сумата на Кредита по Сметката на Кредитополучателя;

Такса за бързо разглеждане

Такса за предоставяне на допълнителна незадължителна услуга по искане на Кредитополучателя, която гарантира обработка на Искането за кредит и отговор в рамките на 15 (петнадесет) минути от подаването му по електронен път, по телефон или на хартиен носител в офис на Партньор. Таксата за бързо разглеждане може да бъде заявена при подаване на искане за отпускане на Кредит и/или Допълнителна сума по Кредит при срокове и условия, посочени в ОУ и съгласно Тарифа на Кредитора.

Такса за удължаване

Такса за предоставяне на допълнителна, незадължителна услуга за Удължаване на Срока за връщане на кредита със 7 (седем), 14 (четиринадесет) или 30 (тридесет) календарни дни над първоначално определения Срок за връщане на кредита. Таксата за удължаване се предоставя на Кредитополучателя в съответствие с ОУ и съгласно Тарифа на Кредитора.

Такси по кредита

Такси за предоставяне на допълнителни незадължителни услуги, които са заявени от Кредитополучателя като Таксата за бързо разглеждане и Такса за удължаване;

Тарифа на Кредитора

Тарифа за таксите и разноските за предоставяните от Кредитора услуги, обявена на Началната страница, валидна към датата на предоставяне на съответната услуга.

Траен носител

Всеки носител, даващ възможност на Кредитополучателя да съхранява адресирана до него информация по начин, който позволява лесното ѝ използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация (като например CD, DVD, твърд диск на компютър на Кредитополучателя, върху който се съхранява).

Съкращения на приложима нормативна уредба: Закон за потребителския кредит (ЗПК), Закон за марките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Правилник за прилагане на закон за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД) - Регламент (ЕС) 2016/679, в сила от 25 май 2018г., Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД).

II. ЗАЯВЯВАНЕ НА КРЕДИТ

 1. Искане за отпускане на кредит

2.1. Искането за отпускане на Кредит се подава в съответствие с процеса по кандидатстване, достъпен на Началната страница – https://www.vivus.bg/, в хартиен вариант и/или онлайн в офис на Партньор на Кредитора или по телефон, съгласно изискванията на ЗПК. С подаването на Искането за отпускане на кредит, клиентът потвърждава истинността на всички попълнени данни и декларира, че няма обстоятелства, които биха могли да повлияят негативно и да засегнат платежоспособността му.

2.2. При подаването на Искането за отпускане на кредит и предоставяне на данни за контакт, Кредитополучателят изрично се съгласява Кредиторът да се свърже на посочения от него телефонен номер. В този случай Кредиторът е длъжен веднага да осведоми Кредитополучателя за търговския характер на обаждането и да предостави данни за идентификация на обаждащото се лице.

 1. Стандартен европейски формуляр

3.1. След регистрация и преди Кредитополучателят да е обвързан от Договора за кредит, Кредиторът предоставя своевременно на Kредитoполучателя, съобразно изразените от него предпочитания и въз основа на предлаганите от Кредитора условия на договора, необходимата информация за вземане на информирано решение за сключване на договор за Кредит. Информацията по настоящата точка се предоставя под формата на Стандартен Европейски формуляр, в съответствие с изискванията на ЗПК.

3.2. След регистрация Стандартен европейски формуляр и проект на Договора за кредит (включващ Специалните условия на Договора за кредит и Общите условия) се предоставят на Кредитополучателя на Началната страница на Кредитора, на хартиен или друг траен носител, наличен в офис на Партньор.

3.3. Кредитополучателят има възможност да направи Искане за отпускане на Кредит по телефона, като в този случай Кредиторът е длъжен да предостави на Кредитополучателя цялата необходима, законовоизискуема информация, съгласно приложимите разпоредби на Закон за потребителския кредит и в съответствие с изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ

 1. Разглеждане и Одобряване на Кредита

Кредиторът се задължава да даде отговор на Кредитополучателя дали Искането за отпускане на кредит е одобрено в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от дата на получаването му, като изпрати кратко текстово съобщение (SMS), имейл и/или се свърже по телефон.

4.1. Такса за бързо разглеждане

4.2. Кредиторът предоставя възможност на Кредитополучателя да заяви изрично бързо разглеждане на подаденото Искане за отпускане на кредит. Услугата бързо разглеждане е допълнителна незадължителна услуга, която се предоставя при изрично искане от страна на Кредитополучателя и гарантира обработка на Искането и предоставяне на отговор до 15 (петнадесет) минути от изпращането му.

4.3. Когато Искането за отпускане на кредит постъпи извън работното време на Кредитора, в неработен ден или на официален празник, се допуска забавяне в обработката извън посочените 15 (петнадесет) минути, но при всички случаи се гарантира приоритетно разглеждане и ускорена процедура за отговор в срок до 2 (два) часа от началото на първия следващ работен ден. Кредиторът не може да бъде държан отговорен за забавяния, възникнали поради технически проблеми или по вина на Кредитополучателя (например при изключен мобилен телефон). Кредиторът се задължава да изпълни услугата в първия възможен момент.

4.4. За заявката на допълнителната незадължителна услуга за бързо разглеждане на Искането за кредит, Кредитополучателят дължи Такса за бързо разглеждане, която се изчислява спрямо сумата на Кредита и срока на Договора за кредит. Дължимата сума за тази допълнителна незадължителна услуга е посочена в Специалните условия на Договора за кредит и е включена в Тарифа на Кредитора, налична на Началната страница.

4.5. Допълнителната незадължителна услуга за бързо разглеждане не е задължително условие за отпускането на сумата по заявения Кредит и не увеличава възможностите на Кредитополучателя да получи Кредит.

 1. Оценка на кредитоспособността

5.1. Въз основа на изпратеното Искане за отпускане на кредит се извършва оценка на кредитоспособността на Кредитополучателя. Ако след оценката на кредитоспособността Кредиторът откаже предоставянето на Кредита, той незабавно и безвъзмездно уведомява Кредитополучателя за решението и резултата от извършената оценка. Действията на Кредитора по настоящата точка са съобразени с изискванията на глава четвърта: „Оценка на кредитоспособността на потребителя“ от ЗПК, ЗМИП, ППЗМИП, както и в съответствие с изискванията на ОРЗД и ЗЗЛД.

 1. Сключване на договор за кредит

6.1. Кредитополучателят трябва да се запознае с Договора за кредит и ако го приеме, трябва да го подпише. Кредитополучателят може да подпише Договора за кредит по един от законоустановените начини – саморъчно на всяка страница или електронно – по един от начините, посочени в чл. 13, ал. 1 - ал. 3 от Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Страните се съгласяват, че правната сила на електронния подпис и на усъвършенствания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис.

6.2. При електронна заявка на искане за кредит, достъпна на Началната страница, чрез натискането на бутона „Пoтвърди“ от Кредитополучателя се счита, че същият е получил преддоговорната информация под формата на Стандартния европейски формуляр, подписал е всяка страница на Договора за кредит, и на Общите условия, доколкото същите са представени на Траен носител.

6.3. При кандидатстване в офис от партньорската мрежа, Договорът се предоставя на хартиен носител или в електронен вариант и може да се подпише електроннo, в съответния офис. Договорът трябва да бъде подписан на всяка страница, заедно с ОУ, представляващи неразделна част от него. Когато Договорът за кредит е подписан електронно, по един от законоустановените начини с електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис или квалифициран електронен подпис, съгласно т.6.2. по-горе, същият се счита за потвърден и подписан на всяка страница от Кредитополучателя.

6.4. С подписването на Договора за кредит, Кредитополучателят потвърждава, че е запознат и приема условията на заявения от него Кредит, отразени в СЕФ, и желае да получи заявения Кредит при условия и срок, посочени в специалните условия на Договора за кредит. С настоящата точка Кредитополучателят потвърждава, че Кредиторът следва да преведе сумата на заявения Кредит по изрично посочена от Кредитополучателя банкова сметка или по друг избран алтернативен начин.

6.5. Договорът за кредит се счита за сключен и влиза в сила от датата на потвърждаването му по електронна поща от страна на Кредитора или след подпис от страна на Кредитора в офис на Партньор.

6.6. Подробният процес по електронно кандидатстване и потвърждаване на Договора за кредит е описан и достъпен на Началната страница на Кредитора, съобразен е със законовите изисквания и следва последователността на действията по потвърждаването между страните съгласно т. 6.2. – т. 6.4. по – горе.

6.7. След сключването на договора за кредит, Кредиторът превежда сумата на Кредита по избрания от Кредитополучателя начин.

 1. Изчисление на ГПР

7.1. ГПР представлява процент, отразяващ общите разходи по Кредита за Кредитополучателя, настоящи и бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисионни), известни на Кредитора и дължими от Кредитополучателя. ГПР не включва разходите, които Кредитополучателят заплаща в резултат от неизпълнението на договорните си задължения, както и разходите за допълнителни незадължителни услуги, предоставени на Кредитополучателя по негово искане.

 1. Право на отказ

8.1. Кредитополучателят има право да се откаже от Договора за кредит, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за това пред Кредитора. Това право може да се реализира в срок от 14 (четиринадесет) дни от сключването на Договора за кредит.

8.2. Правото на отказ от сключения договор за потребителски кредит се смята за упражнено при условие, че Кредитополучателят изпрати уведомление до Кредитора на хартиен или друг траен носител, преди изтичане на крайния срок по т.8.1.

8.3. Реализирането на правото на отказ от Договора за кредит следва да бъде съобразeно от Страните с изискванията на глава десета: „Право на отказ от договора за потребителски кредит“ от ЗПК.

8.4. При упражняване на правото си по настоящата точка, Кредитополучателят е длъжен да изплати на Кредитора използваната главница от Общата дължима сума на кредита, Лихвата за предоставяне на Кредит и/или Допълнителна сума по кредит, начислена за периода от датата на усвояване на средствата по Кредита и/или Допълнителни суми по Кредита, до датата на връщане на главницата, както и такси за допълнителни незадължителни услуги, които вече са били извършени изцяло от Кредитора, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредитора за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент.

8.5. В случай на отказ Кредитополучателят не дължи обезщетения или неустойки на Кредитора, освен обезщетение за невъзстановимите суми, заплатени от Кредитора в полза на публични административни органи (например обезщетение за разходите на Кредитора за получаване на информация от публични регистри, като например Централния кредитен регистър).

С цел избягване на всякакво съмнение, Кредитополучателят дължи Лихвата за предоставяне на кредита за периода до действителното му погасяване в съответствие с точка 8.4 по-горе, както и всички Такси по кредита свързани с допълнителни незадължителни услуги, които са напълно предоставени от Кредитора на Кредитополучателя.

 1. Лихва за предоставяне на кредита

9.1. Кредитополучателят заплаща на Кредитора Лихвата за предоставяне на кредита в зависимост от срока и сумата по Договора за кредит. Лихвата за предоставяне на кредита остава непроменена през целия Срок на договора. Точната сума на лихвата е посочена в Специалните условия на Договора за кредит. Начинът за изчисляване на годишната лихва за предоставяне на кредита е на база 365 дни в годината, състояща се от действителния брой дни във всеки месец, като Лихвата за предоставяне на кредита е дължима на датата на погасяване, посочена в Специалните условия.

9.2. Условията на Договора за кредит, включително Лихвата за предоставяне на Кредита, дължима от Кредитополучателя, могат да бъдат изменени по взаимно съгласие, изразено в писмена форма между Страните.

 1. Кредитен лимит

10.1. Всеки Кредитополучател има право да кандидатства за отпускане на суми в рамките на индивидуално определения му Кредитен лимит, който представлява максимално допустимата сума, която може да бъде изтеглена. В рамките на кредитния си лимит, Кредитополучателят може да изтегли допълнителни суми, чиито специални условия се уреждат между Страните в отделен Анекс към Договора за кредит.

IV. ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА.

 1. Погасяване на Кредита и плащане на Лихвата за предоставяне на кредита

11.1. Кредитополучателят се задължава надлежно и своевременно да изплати на Кредитора Общата дължима сума, включително главница, лихва и всички други комисионни, разходи и такси, договорени между Страните в Договора за кредит. Срокът за връщане на кредита е до датата на погасяване, посочена в Специалните условия.

11.2. Кредитополучателят има право да прави частични плащания до погасяване на сумата по Договора за кредит по всяко време и преди датата на падеж.

11.3. Плащанията по Договора за кредит се извършват от Кредитополучателя само в български лева.

11.4. Всички плащания по Договора за кредит са дължими от Кредитополучателя не по-късно от датата на погасяване, посочена в Специалните условия и се извършват чрез паричен превод по Сметка на Кредитора или чрез превод на каса на Изипей или чрез Кештерминал.

11.5. Кредитополучателят поема всички разходи, свързани с извършването на плащанията, превеждането на средствата по Сметка на Кредитора, които представляват погасяване на Общата дължима сума по Кредита.

11.6. Задълженията за плащане на Кредитополучателя по Договора за кредит се считат за уредени от момента на постъпване на Общата дължима сума по Сметката на Кредитора.

11.7. Актуална информация за Общата дължима сума от Кредитополучателя, начислените лихви и друга информация за изпълнението на Договора за кредит, е налична в личния онлайн профил на Кредитополучателя или при отправено запитване към контактния център за обслужване на клиенти.

11.8. При извършването на плащания по Договора за кредит, Кредитополучателят трябва да посочи в платежното нареждане имената си, номера на Договора за кредит и основание за плащане (погасяване/такса за удължаване на срока за погасяване/частично погасяване). Кредитополучателят е отговорен за посочването на верните реквизити по нареждането за погасяване на Кредита. Кредиторът не отговаря за преводи, при които липсва информация, която да позволи идентифициране на плащането.

11.9. При извършено плащане, Кредитополучателят се известява на посочените от него електронна поща и чрез SMS на мобилния телефон.

11.10. В случай че плащането, направено от Кредитополучателя, е недостатъчно за покриване на всички дължими суми по съответния Договор за кредит, задълженията на Кредитополучателя по Договора за кредит се погасяват в следната последователност – разноските по Кредита, разходи и такси за допълнителни незадължителни услуги, лихва за предоставяне на Кредита, главница по предоставения Кредит.

 1. Предсрочно погасяване на Общата дължима сума от Кредитополучателя

12.1. Кредитополучателят има право, през целия Срок за връщане на кредита, да погаси частично или изцяло Общата дължима сума преди датата на погасяване, посочена в Специалните условия.

12.2. В случай на предсрочно погасяване, Кредитополучателят има право на съответно намаление на Лихвата за предоставяне на кредита. Кредитополучателят уведомява Кредитора писмено, като изпраща писмено известие поне пет дни преди желаната датата на погасяване. Писмената форма на известието се счита спазена при изпращането му по електронна поща, от посочения в Профила на Кредитополучателя електронен адрес. След получаване на такова писмено известие, Кредиторът незабавно подготвя и предоставя до адреса на електронната поща на Кредитополучателя информация за преизчислената Обща дължима сума. При предсрочно погасяване на Кредита, Кредитополучателят дължи в пълен размер сумите за такси и комисионни за всички услуги, включително такса за бързо разглеждане, които са били изцяло предоставени.

 1. Удължаване на Срока за връщане на кредита

13.1. Кредитополучателят има право да поиска да бъде удължен Срокът за връщане на кредита. Удължаването на Срока за връщане е допълнителна незадължителна услуга, която се предоставя по искане на Кредитополучателя, съобразно Тарифа на Кредитора. Кредиторът има правото, съобразно индивидуалната кредитна оценка на Кредитополучателя, да откаже предоставянето на заявената услуга. В случай на получен превод на сума по отказана услуга за удължаване Срока за връщане на кредита, Кредиторът има правото да използва получената сумата за погасяване на задължението, съобразно реда по т.11.10 по-горе.

 1. Права и задължения на страните

14.1. Кредитополучателят се съгласява да осигури надлежно и своевременно погасяване на Общата дължима сума в съответствие със специалните условия по Договора за кредит.

14.2. Ако Банковата сметка на Кредитополучателя или друга включително и законово изискуема информация, предоставена при регистрацията, бъдат променени, Кредитополучателят се задължава да уведоми Кредитора за настъпилите промени.

14.3. Кредитополучателят се съгласява да положи съответната грижа информацията за потребителското му име и парола за влизане в личния му Профил да не бъде предоставяна на трети страни. Кредитополучателят се задължава да използва само средства и устройства, които гарантират безопасна електронна комуникация и прехвърляне на данни.

14.4. Кредиторът се задължава да събира и предоставя информация за Кредита, съобразно изискванията на приложимото специално законодателство.

 1. Отговорност

15.1. Кредитополучателят се задължава да предоставя пълна и точна информация, необходима с цел сключване на договор за Кредит.

15.2. В случай на забавяне на плащания по Договора за кредит от страна на Кредитополучателя, Кредиторът има следните права:

(а) Кредитополучателят дължи надбавка за наказателна лихва, която включва стандартния договорен лихвен процент, посочен в специалните условия на договора за кредит и законовата наказателна лихва за забава, която е в размер на 10.00 %. Наказателната лихва за забава подлежи на изменение въз основа на изменението на основния лихвен процент, определен от Българска народна банка.

(б) В случаите, когато отпуснатият Кредит е с промоционален лихвен процент, включително при одобрен първи кредит с 0% лихва, и при забава от страна на Кредитополучателя да погаси задължението си на падежната дата, Кредиторът има право да изиска погасяване на Общата сума по кредита, която изключва промоционалните условия и се изчислява на база на стандартния лихвен процент, дължим върху главницата.

(в) да използва услугите на дружество за събиране на вземания, като Страните уговарят, че Кредиторът има право да прехвърля вземанията си по Договора за кредит в полза на трети лица;

(г) да предоставя информацията, изискуема по закон, на Централния кредитен регистър относно задлъжнялостта на Кредитополучателя;

(д) да образува съдебни дела за събиране на вземанията си, съобразно действащата нормативна уредба и приложимите разпоредби на българското законодателство.

15.3. В случай на забавяне на плащания по Договора за кредит от Кредитополучателя, Кредиторът има право да предаде информация на дружества за събиране на вземанията относно неизпълнението на договорните задължения от страна на Кредитополучателя, лични данни и финансова информация за Кредитополучателя за целите на събирането на вземания и съобразно приложимите общи и специални закони.

15.4. Страните се съгласяват, че всички разноски, свързани с действия по събирането на дълга на Кредитополучателя, включително, но не само услугите на дружества за събиране на вземания, разноски във връзка с телефонни обаждания за напомняне, изпращане на напомнителни писма за просрочени плащания и/или други основателни действия, предприети при просрочие, са за сметка на Кредитополучателя. Размерът на разноските по тази точка се определя, като се съобразява Тарифата на Кредитора, не се олихвява и се добавя към Общата дължима сума от Кредитополучателя.

15.5. Кредиторът има право да прехвърли вземанията си от Кредитополучателя на трети страни при законовоустановените условия и ред.

 1. Форсмажорни обстоятелства

16.1. Страните не поемат отговорност за неизпълнение на задълженията им поради непреодолима сила. За непреодолима сила в този контекст се счита всяко обстоятелство, което Страните не са могли нито да предвидят, нито да предотвратят, вкл. смущения в електрозахранването, законови постановления, приети от органите на Република България или Европейския съюз, стачки, военни операции, природни бедствия или други, които Страните не са могли да предотвратят или предвидят. Всяка от Страните може да се позовава на непреодолима сила, само ако до момента на настъпване на непреодолимата сила е изпълнила задълженията си по Договора за кредит. Страната, която не може да изпълни задълженията си поради непреодолима сила, се задължава незабавно да уведоми писмено другата Страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици за изпълнението на Договора за кредит. Докато непреодолимата сила трае, изпълнението на задълженията на Страните се спира. След прекратяването на непреодолимата сила, Страната трябва незабавно да продължи изпълнението на задълженията си.

16.2. По време на срока на Договора за кредит, Страните следва да използват подходящи средства за комуникация. Кредиторът не носи отговорност за вреди в резултат от нарушения на дейността на пощенските услуги, електронни или други средства за комуникации, както и на други технически устройства, които са свързани с дейността на Кредитора, включително, но не само смущения в работата на комуникационни средства в резултат от забавяния на електронни съобщения или пълна или частична загуба на електронни съобщения, в резултат от доставяне на неправилни или погрешни съобщения, в резултат от нарушаване на функционалността на Началната страница, при нарушаване на дейността на системи за обмен на електронни данни и разплащателни системи в кредитната институция (вкл. Интернет банкиране).

 1. Прекратяване

17.1. Кредиторът има право да прекрати едностранно Договора за кредит в случай на неизпълнение от страна на Кредитополучателя. Договорът за кредит следва да бъде прекратен в срок от 5 (пет) дни, считано от датата на получаването на известието от Кредитора. Настоящата точка се прилага единствено, в случай че Кредитополучателят не е предприел действия по незабавно изпълнение на договорните си задължения и не е прекратил неизпълнението си по Договора за кредит.

17.2. Ако Договорът за кредит бъде прекратен по Точка 17.1 по-горе, Кредитополучателят трябва да осигури пълно погасяване на всички остатъчни неизплатени суми, дължими съобразно Договора за кредит към момента на прекратяването, както и начислената наказателна лихва за просрочие.

17.3. Договорът за кредит може да бъде прекратен по взаимно съгласие, изразено във писмена формата между Страните.

17.4. Договорът за кредит се прекратява и в случай на упражняване на правото за отказ от страна на Кредитополучателя по точка 8 по-горе.

 1. Обработка на личните данни

18.1. Кредитополучателят се съгласява в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД) - Регламент (ЕС) 2016/679, в сила от 25 май 2018г., както и съгласно Закон за защита на личните данни, че Кредиторът, в качеството си на администратор на лични данни, а в случай, че Договор за кредит се сключва със съдействието на партньор на Кредитора – съответният партньор на Кредитора, има право да извършва обработването (събиране, съхраняване, регистриране, записване, прехвърляне, предаване и др.) на личните данни на Кредитополучателя.

18.2. Във връзка с и за целите на разглеждане на искането за кредит и установяване на делови взаимоотношения (сключване на Договор за кредит), Кредиторът има право да предоставя и получава данни за Кредитополучателя и друга информация от съответните бази данни, включително, но не само всички държавни, административни или други налични регистри и бази данни, кредитни институции, банки, дружества за събиране на вземанията или други администратори на лични данни и др.) и да ги обработва. Настоящата точка е приложима и при вземането на решение от страна на Кредитора дали да приеме регистрацията на онлайн профила на Кредитополучателя и за извършването на оценката на кредитоспособността на Кредитополучателя преди сключването на Договора за кредит. Всички предоставени от Кредитополучателя данни се обработват за целите на установяване на договорни взаимоотношения и/или при събирането на неизплатените суми, в съответствие с настоящите ОУ, както и съгласно приложимото общо и специално законодателство, включително, но не само разпоредбите на ЗПК, ЗМИП, ППЗМИП, ЗЗЛД и ОРЗД.

18.3. За обработката на данните на Кредитополучателя, Кредиторът, както и партньорите на Кредитора, ще използват система за обработка на лични данни, съответстваща на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни. Кредиторът гарантира, че всички негови представители и служители, на които е възложено обработването на личните данни, са надлежно инструктирани и са декларирали, че няма да разкриват обработваните лични данни в нарушение на ОРЗД, ЗЗЛД и условията на настоящите Общи условия и Договора за кредит.

18.4. С попълването на Искането за отпускане на кредит Кредитополучателят декларира, че е запознат с целта на събирането и обработването на личните му данни, а именно установяване на договорни взаимоотношения, и Кредиторът има право да извърши всички необходими проверки, уредени от приложимото специално законодателство. Като част от оценката на кредитоспособността на Кредитополучателя, Кредиторът може да извършава проверки в съответните държавни регистри, Централния кредитен регистър и други законови бази данни и потвърждава, че е предоставил личните си данни на Кредитора доброволно и изрично за целите на сключване на Договор за кредит и последващото изпълнение на задълженията по него. Кредиторът си запазва правото да провери кредитоспособността на Кредитополучателя повече от веднъж в последващи периоди, когато това е необходимо при и по повод на установяване на делови взаимоотношение с Кредитополучателя..

18.5. Кредитополучателят е надлежно запознат, че Кредиторът ще пази неговите лични данни за срок от 5 (пет) години, който започва да тече от годината, следваща годината на прекратяването на Договора за кредит, в съответствие разпоредбите на ЗМИП и ППЗМИП, ОРЗД и ЗЗЛД.

 1. Конфиденциалност

19.1. Кредиторът с настоящото потвърждава, че цялата информация за Кредитополучателя във връзка с Договора за кредит се счита за поверителна. Кредиторът ще предоставя информация за Кредитополучателя, в съответствие с изискванията на действащата нормативната уредба на Република България, на Централния кредитен регистър, воден от Българската Народна Банка и съгласно утвърдената от Кредитора „Политика за защита на личните данни“

19.2. Кредиторът може да предостави информация за Кредитополучателя на свързани дружества на Кредитора, други дружества и корпорации, които са придобили пряко или косвено контролиращо участие в дяловия капитал на Кредитора, както и такива, в които Кредиторът е придобил пряк или косвен контрол и на други администратори на лични данни, служители и одитори на Кредитора, наети от последния във връзка с изпълнението на съответния Договор за кредит, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции.

 1. Допълнителни разпоредби

20.1. При писмено поискване от Кредитополучателя, Кредиторът изпраща хартиено копие на Договора за кредит и преддоговорната информация до адреса, посочен от Кредитополучателя, в срок от две седмици от датата на писменото поискване.

20.2. Сключеният Договор за кредит се съхранява в хартиен и/или в PDF формат в базата данни на Кредитора, съобразно законовоопределените срокове, посочени специалното законодателство, включително, но не само в ЗМИП и ППЗМИП, ОРЗД, ЗЗЛД и съгласно т. 18.4. по-горе от настоящите ОУ.

20.3. Договорът за кредит е валиден и остава в сила до окончателно изпълнение на задълженията, посочените в него и се счита за изпълнен при цялостно погасяване от страна на Кредитополучателя на Общата дължима сума и наказателната лихва (ако има такава), както и на всички други плащания, които Кредитополучателят дължи на Кредитора по Договора за кредит.

20.4. Всички известия между Страните се изготвят в писмен вид и се изпращат до другата Страна от/до адресите, посочени в Договора за кредит.

20.5. Кредитополучателят има право да подава жалби пред Кредитора във връзка със сключването, изпълнението, прекратяването и неизпълнението на Договора за кредит. Жалбите на Кредитополучателя се подават писмено и се изпращат по електронен път и/или до адреса на управление на Кредитора. Кредиторът се задължава да отговори и уведоми писмено Кредитополучателя в срок от 30 (тридесет) дни от получаването на жалбата.

20.6. Всички спорове при и по повод на прилагането на настоящите ОУ и изпълнението на задълженията на Страните по Договора за кредит се решават чрез преговори, а в случай че не бъде постигнато съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване от компетентния съд в град София. Кредитополучателят има право да подава жалби, свързани със сключения Договор за кредит до Комисията за защита на потребителите, с адрес: гр. София, ул. „Врабча” 1, ет. 3, 4 и 5.

20.7. В случай на несъответствие между Общите условия и Специалните условия на Договор за кредит, предимство имат Специалните условия, уговорени между Страните.

20.8. Кредиторът има право да актуализира Общите условия по своя преценка. Всяка промяна на Общи условия се одобрява съгласно реда и вътрешните политики на „4финанс“ ЕООД, и се обявяват своевременно на Началната страница.

20.9. Кредиторът уведомява Кредитополучателя за всяко изменение и допълнение в Общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Кредитополучателя телефон, електронна поща и/или адрес за кореспонденция.

20.10. Когато не е съгласен с измененията в Общите условия, Кредитополучателят може да се откаже от Договора за кредит, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия. Кредитополучателят може да упражни правата си по предходното изречение, като изпрати до Кредитора писмено уведомление в едномесечен срок от получаване на съобщение за изменението.

20.11. Кредитополучателят не може да упражни правата си по предходната точка, в случаите, когато изменението и/или допълнението в Общите условия е в резултат на разпореждане или указание на компетентен административен орган.

20.12. Измененията и допълненията в Общите условия обвързват Кредитополучателя, когато същият е уведомен за тях съобразно т. 20.9. по-горе и ако не е упражнил правото си по т. 20.10. по-горе в предвидения срок или ако се прилага т. 20.11..

Настоящите общи условия са одобрени от Управителя на „4финанс“ ЕООД на 10.01.2016 г. и влизат в сила от 17.02.2016 г., изм. и доп. на 25.11.2020 г. със Заповед № 263 от 12.11.2020г..