Обратно
17.11.2020

Какво е годишна данъчна декларация?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

По данни на Националната агенция по приходите (НАП) през 2020 година в България са подадени близо 285 000 данъчни декларации, от които над 80% са изпратени в агенцията онлайн. За да подаде своята декларация, всеки един от нас трябва да мине през три стъпки – да попълни своя онлайн справочник, да го предаде на счетоводител, който да подготви съответната годишна данъчна декларация и след това да я подаде в най-близката пощенска станция или онлайн.

Кой трябва да подава годишна данъчна декларация (ГДД)?

Това е един от най-често задаваните въпроси от хората относно получените доходи през годината и за кои от тях е нужно подаването на годишна данъчна декларация (ГДД). Затова тук ще разгледаме някои от основните случаи, в които сме задължени да подаваме данъчна декларация.

Според българското законодателство всички местни физически лица:

 • които имат доходи от свободна професия или от граждански договор;
 • които са спечелили предметни и парични награди от конкурси;
 • които имат стопанска дейност като еднолични търговци или са придобили доходи от наем или продажба на имущество;

са задължени да подават декларация през съответната данъчна година.

Ако също така физическите лица:

 • притежават акции и дялове от дружества;
 • са придобили доходи от източник в чужбина;
 • са получили или дали заеми на лице на стойност над 10 000 лв.;
 • имат суми от подобни заеми, които са останали непогасени със стойност над 40 000 лв. през тази или последните 5 години;

също трябва да подадат годишна данъчна декларация.

От какво още зависи подаването на годишна данъчна декларация?

Всеки е длъжен да подаде декларация, ако е местно физическо лице, което означава, че има постоянен адрес в България или пребивава на територията на страната повече от 183 дни, т.е. 6 месеца през всеки 12-месечен период.

И по-точно, ако доходите на едно физическо лице са облагаеми, то по всяка вероятност следва да подаде декларация. Това не е необходимо единствено, ако човек е получил доход по трудово правоотношение и има работодател, който към 31-ви декември вече е определил и изравнил годишния размер на данъка. Подаването на декларация не е необходимо и в случай че човек няма работодател към 31.12. от данъчната година, но въпреки това, авансово удържания данък е равен на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа и/или отговаря на останалите по-специфични условия, изброени в чл.52 от закона. Трябва да се има предвид обаче, че облекчението за подаване не важи, ако физическото лице е получило и странични доходи, освен тези, посочени в трудовия договор.

Дати и срокове при подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия данък

Датите за подаване на данъчна декларация и внасяне на сумата по самия данък варират всяка година. Трябва добре да следим за това, тъй като сме подложени на глоби, ако изпуснем който и да е от двата срока. Тази година те бяха следните:

 • подаване на годишна данъчна декларация – до 30 април (четвъртък);
 • внасяне на данъка – до 30 юни (вторник).

Глобата, която трябва да заплатим, в случай че изпуснем тези срокове, е между 500 лв. и 1000 лв. От друга страна, всеки, който подаде декларацията си до 31-ви март и внесе съответния дължим данък до 30-ти юни, може да се възползва от отстъпка, в случай че няма други задължения към датата на подаване на декларацията.

Кой отговаря на условията за данъчно облекчение?

Според българското законодателство, физически лица, които са внесли през годината лични осигуровки за осигурителен стаж при пенсиониране, такива които през годината са правили лични вноски за доброволно осигуряване и застраховки „Живот“ или са с 50% и над 50% намалена работоспособност, при условие че облекчението не е ползвано през годината, имат право да се възползват от данъчно облекчение. Това важи също така и за млади семейства за лихвените плащания по ипотечен кредит при определени условия.

Съвети за подаване на данъчна декларация

За да се изготви успешно една годишна данъчна декларация, физическото лице е длъжно да представи документи за всички получени доходи през годината. Приложените документи трябва да включват:

 • служебна бележка за доходи от трудови правоотношения,  за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество или друга стопанска дейност;
 • трябва да се предостави копие на документ, удостоверяващ, че за дареното лице може да се ползва данъчното облекчение за дарения и копие на документ, удостоверяващ, че предметът на дарението е получен;
 • документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище, както и писмена декларация от съпруга/съпругата, че няма да ползва данъчното облекчение за млади семейства за съответната данъчна година;
 • освен това трябва да се приложи и удостоверение за размера на внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, издадено от компетентните власти на съответната държава. Такова удостоверение се прилага, когато лицето е внасяло задължителни осигурителни вноски в чужбина;
 • прилага се и документ за дължимия и внесен патентен данък, издаден от компетентната община, когато през течение на годината физическото лице е преминало от облагане с патентен данък към облагане по общия ред.

Други документи, които трябва да се приложат към една годишна данъчна декларация, са:

 • Удостоверение за размера на внесения данък в чужбина, издадено от компетентните власти на другата държава, когато на местно физическо лице е удържан данък в друга държава;
 • Едноличните търговци прилагат към декларацията годишен отчет за дейността;
 • Копие на валидно решение за ТЕЛК/НЕЛК;
 • Копие на документ, удостоверяващ направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;
 • Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ, включително приложенията към нея;
 • Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ, включително приложенията към нея.

Повече информация относно данъчната декларация и нейното подаване може да се намери на сайта на Националната агенция по приходите (НАП).

Още по темата