Обратно
15.2.2021

Възможен ли е отказ от наследство при кредит?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Никой не би желал да наследи задълженията и непогасените дългове на предшествениците си. Обикновено свързваме наследството с едно по-добро финансово състояние, а не с нов ежемесечен разход по обслужване на кредит. Реално това може да се случи, ако наследодателят е имал непогасен кредит или парични задължения, които по закон преминават след смъртта му върху преките му наследници. Те, от своя страна, след като бъдат информирани за тази особеност, трябва да преценят има ли за тях някаква стойност въпросното наследство и дали не би било по-изгодно за тях да направят отказ от наследство при кредит.

Законът, който урежда въпросите по наследствата, задължава наследниците да носят отговорност за тежестите, които им възлага дадено наследство. От друга страна, банките изготвят договори за заем с условия, които гарантират събираемостта на парите. При изготвяне на документацията по договора за кредит двете страни ще бъдат информирани за клаузите, които разрешават различни бъдещи случаи, които могат да наложат промяна в рутинното погасяване на дълга. За целта банките изискват от клиентите си да имат поръчители, които да продължат изплащането на вноските при евентуален фалит или смърт на длъжника. По-големите кредити обикновено се обезпечават и чрез ипотекиране на недвижим имот. Имуществото на длъжника се обвързва със задълженията му. И това е условие за евентуално наследяване както на активите, така и на пасивите му.

Отказ от наследство при кредит – как да разрешите проблема с новия паричен дълг?

Така придобитото наследство може да се окаже непосилен товар за получателя му. Въпреки че звучи неправдоподобно, получателят на наследството може да няма толкова ликвидни средства, с които да погасява придружаващото нововъзникнало задължение. Това може да се случи, ако активите по наследството са по-малко от пасивите. Резонно е в такъв случай наследникът да проучи какво представлява казусът за отказ от наследство при кредит. Това е вариант, при който наследството преминава от прекия наследник към следващите по приоритет наследници. Отказът от наследство може да бъде направен преди наследникът да е приел наследството. В случай обаче че вече е изтеглил пари от сметката на наследодателя, отказът от наследство не може да се счете за действителен.

Преди да усвоите каквито и да било авоари или средства от наследството си, проверете дали има евентуален паричен дълг, който би могъл да утежни бюджета ви. Времето, в което можете да направите отказ от наследство при кредит, продължава до момента, в който решите да използвате част от него и това трябва да бъде отразено на документ. Това означава, че е от изключително важно значение, когато настъпят тежки емоционални преживявания от смъртта на близък човек, да не се прибързва. Трябва да се огледат подробно пасивите на наследството, преди то да се приеме.

За какво да внимавате според финансовите консултанти? Защо отказ от наследство при кредит е нещо, което е разумно да се направи?

Има случаи, при които поради загубата на близък, наследникът не е в стабилно емоционално и психическо състояние (по разбираеми причини). В това състояние или поради прибързаност той не обръща особено внимание на финансовите детайли като малък бърз кредит, съпътстващ не особено големите активи на наследството. И съответно не прави отказ от наследство при кредит. Този дълг става отговорност на наследника и ако той не обърне внимание на този факт, времето, през което дългът трябва да се обслужи, изтича поради незнание и се натрупват наказателни лихви.

Кредиторите могат да изискат предсрочно изплащане на част от главницата и лихвите. А това може да утежни неимоверно доброто до този момент финансово състояние на наследника. Освен финансовите негативи следва да добавим правните казуси и съдебни дела и разноски, които съпътстват процеса по събиране на неизплатените дългове към кредитора. Всичко това може да бъде спестено на наследника на кредита. Стига в момента на получаване на наследството да се подходи внимателно към пасивите, които го съпътстват. Поради утежненото състояние на получателя е препоръчително и дори наложително той да се посъветва или да се обърне за помощ към специализираните услуги на финансов консултант или юридически съветници.

Как да се откажете от наследство при възникнали подобни утежнения?

Това се случва, когато получателят на наследството подаде формални правни документи и волеизявления. Той не може да се откаже от една част от наследството с цел да прехвърли само частта с дълга върху другите наследници. Отказът от наследство е само за цялото наследство, а не на по-малка част от това, което ви принадлежи по закон.

За да се направи отказ от наследство при кредит, е необходимо да се пусне писмено заявление до съда на района, към който се води постоянният адрес на починалия към момента на смъртта.

Наред с тези стъпки наследниците трябва да притежават препис от смъртния акт, удостоверение за наследници и бележка за платена такса към държавата. След като се пусне заявлението в съда, би трябвало да се получи номер. По него може да се следи развитието на случая по интернет. Даден отказ от наследство при кредит може да бъде приет като законно приключен, след като молбата се впише в съдебна книга и бъде разгледана от съдия. Когато процесът свърши, се издава удостоверение, което след това трябва да бъде нотариално заверено. В резултат от всички тези действия държавата ще счете наследника със статут на лице, което никога не е било наследник. И неговите дялове от наследството ще преминат върху другите наследници.

Специфични случаи

Съществуват много други казуси, трудни за разрешаване в тази област на закона – например лишаване на дете от наследство поради дълг, който то не може да изплаща. В този и много други по-сложни случаи навлизаме в строго съдебна и юридическа обстановка, която изисква правна помощ и съдебни дела. Кредиторите също могат да предявят искове срещу съответния отказ от наследство при кредит от страна на наследниците, като целта е да продължат събирането на парите от наследника. Случаите стават още по-сложни, когато става дума за непълнолетни наследници.

Можем да заключим, че в повечето случаи след преценка на пасивите и активите наследникът може да се откаже от наследството, за да избегне кредита, който го съпътства. В по-сложните казуси се налага правна помощ от специалисти, която би могла да ви помогне в разрешаването на спора по съдебен път.

Още по темата