Обратно
6.1.2020

Лошо кредитно досие – как се създава и как да го изчистим?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

За съжаление лошо кредитно досие се създава лесно. Достатъчно е да изтеглите кредит и да не върнете навреме задълженията си по него. Всяко едно забавяне на плащанията се отразява във вашето кредитно досие и вие си създавате лоша кредитна история. Колкото по-големи са периодите на забавяния, толкова по-нисък става вашият кредитен рейтинг, което дава сигнал на кредиторите, че не сте достатъчно благонадежден кредитополучател. Това силно ограничава възможността да теглите нов кредит в бъдеще.

Как се създава едно кредитно досие?

Всеки човек, изтеглил заем/заеми от банкова или небанкова институция, автоматично си създава кредитно досие още при първото теглене. При навременно изплащане на всичките си задължения по заема лицето ще се радва на добра кредитна история. В случай обаче на просрочване на плащанията по задълженията кредитните институции изпращат тези данни до Българска народна банка и всички сведения се отразяват във вашето досие в Централен кредитен регистър (ЦКР). В резултат получавате лошо кредитно досие. Ако имате необслужвани кредити, няма да получите шанса да изтеглите нов кредит, докато вашето кредитно досие не се изчисти.

Фактори, влияещи на това дали ще сте с лошо кредитно досие или с добро

Върху изчистването на едно лошо кредитно досие в ЦКР влияят редица фактори, които могат да окажат влияние при подаването на молба за отпускане на кредит. Такива фактори са наличието на поръчители, размер на доходите, размер на трудовото възнаграждение, възраст и други.

Следните три фактора влияят по особен начин на кредитния рейтинг:

Сегашно финансово състояние

В него влиза оценката на всички активи, които притежавате – дебитни карти, банкови сметки, ежемесечни доходи, лична собственост, текущи кредити и други.

Надеждност

В тази категория се включват доход на професия, добро образование, работоспособна възраст, като тези критерии се считат за голям плюс. От друга страна ниското заплащане, ниското ниво на образованието и напредването на възрастта понижават кредитния рейтинг.

Кредитно минало

В него се отчитат всякакви данни за заеми за недвижимо и движимо имущество, плащания към инвеститори и банки, плащания по кредитни карти, плащания на доставчици и на оператори, лошо кредитно досие. Тук са отразени и всички съдебни дела, просрочени дългове, присъди и искове, свързани с вашата неплатежоспособност.

Всички тези фактори взаимодействат и играят съществена роля в решението на банката дали да бъдете одобрени за кредит или не. Например ако в миналото сте имали забавяния в изплащането на вноските само с няколко дни, но заплатата ви е по-висока от средната за страната, банката би била склонна да направи компромис и да ви отпусне кредит. Много от банките не вземат предвид краткосрочни забавяния в изплащанията, ако финансовото състояние на длъжника е достатъчно добро.

По какъв начин едно лошо кредитно досие се отразява на кредитния рейтинг?

Общо казано кредитният рейтинг представлява оценка на вашата кредитоспособност. Той показва на банковите и небанковите институции какви са вашите възможности като кредитополучател и могат ли те да очакват изплащане на задълженията ви към тях. Кредитният рейтинг се калкулира, като се вземат предвид вашите сегашни и минали възможности и финансово състояние.

Ако сте физическо лице и сте притежател на недвижим имот, това ще повлияе положително върху вашия кредитен рейтинг. От друга страна възрастта може да повлияе отрицателно на кредитния рейтинг, особено ако наближавате пенсионна възраст и в момента сте с лошо кредитно досие. Има случаи, при които колкото по-нисък кредитен рейтинг е налице, толкова по-висока лихва се начислява. При особено нисък кредитен рейтинг съществува риск да получите отказ за кредитиране.

Как да изчистим лошо кредитно досие?

Повечето хора, веднъж влошили кредитно си досие, търсят начини да изтеглят нов кредит, който да използват по по-разумен начин, за да решат своите финансови проблеми. В такива случаи те обикновено прибягват до небанкови финансови институции, които понякога поемат риска да отпуснат заем на хора с лошо кредитно досие. Такива кредити обаче трудно се погасяват, тъй като е възможно оскъпяването да е по-голямо, а при просрочване задълженията им нарастват още повече.

Трябва да знаете, че банките не могат да се съгласят да отпуснат заем при условие, че има текущо просрочване за продължителен период от време на кредит в ЦКР. За да може да кандидатства и евентуално да получи одобрение за нов заем, кандидатът трябва да погаси просрочените си задължения. Като одобрението, разбира се, не е 100% сигурно.

Какво трябва да знаете за ЦКР при наличието на лоша кредитна история?

Трябва да сте наясно, че дори и едно-единствено закъснение на плащането може да ви постави в графата „лош платец“ и да ви докара лошо кредитно досие в ЦКР. Дори и да сте изплатили всичките си задължения и лихви, в крайна сметка заради такова забавяне можете да получите лоша кредитна история, която ще остане в архивите и може да попречи да получите нов заем.

Как да постъпите в такъв случай? Ако се намирате в такова положение, можете да подадете писмено заявление до ЦКР, което веднъж в годината се издава безплатно. То съдържа справка, доказваща, че към момента нямате никакви налични кредитни задължения. Тази информация се обновява в средата на всеки месец, а справката обхваща период от 5 години.

Към тази справка можете да добавите и удостоверение от фирмата кредитор, в което да е записано, че нямате никакви останали задължения към нея и че кредитът ви е изцяло погасен. Това ще ви даде по-голям шанс при кандидатстването за нов кредит в друга банка.

Как да процедирате, ако желаете да изтеглите кредит, а сте с лошо кредитно досие?

Ако сте с лошо кредитно досие, съществуват няколко варианта за действие. Можете да погасите всички просрочени задължения, след което да извадите от БНБ справка, удостоверяваща погасените задължения и да я занесете във фирмата, от която искате кредит.

При други обстоятелства банката ще изиска от вас предприемането на допълнителни мерки, които трябва да изпълните, за да ви бъде отпуснат кредит евентуално. Това могат да са условия да бъдете назначени на постоянен трудов договор или да увеличите размера на доходите, които получавате.

Независимо от подхода, който предприемете, трябва да се запознаете подробно с политиките на фирмите кредитори, за да знаете какво се изисква от вас. Наемането на финансов консултант ще ви помогне да предприемете правилните стъпки, за да получите така желаните финансови средства при най-изгодни условия.

Още по темата