Обратно
12.3.2020

Как се кандидатства по европроекти и европейски програми?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Кандидатстването по европейски програми и европроекти е дълъг и сложен процес, за който вероятно ще ви е необходим професионален консултант. Въпреки че ще се наложи да инвестирате пари в консултацията, този разход ще бъде оправдан и възстановен, тъй като ще имате големи шансове проектът ви да бъде одобрен. И все пак тук ще представим основна информация, с която да се запознаете, преди да кандидатствате по европейска програма за финансиране на вашия бизнес.

Подготвителен етап по кандидатстване за европроекти – формулиране на проектна идея

Първият етап при разработването на проектно предложение се нарича подготвителен. Той се състои в избора и формулирането на вашата проектна идея. Той би трябвало да включва внимателно проучване, анализ и определяне на обекта, който желаете да финансирате.

Представителен етап – разработване на проектно предложение

Вторият етап от кандидатстването по европроекти се нарича представителен и представлява описване и разработване на проектно предложение по зададен формат. Трябва да попълните формуляр за кандидатстване, който не е универсален за всяка програма, а специфиченб (един е за земеделска програма “Млад фермер“, втори за друга програма, трети – за трета, и прочие). Към него ще трябва да подготвите и всички необходими документи, които се изискват за избраната от вас оперативна програма.

Проектен цикъл за кандидатстване по европроекти

Нека сега да направим преглед на целия проектен цикъл, който се състои от пет стъпки:

Стъпка №1: Разработване на идея за финансиране от европроекти

Анализ

На този етап трябва да направите анализ на нуждите на вашия бизнес и да си поставите цели, като прецените следните ключови фактори:

 • Какви са начините за постигане на вашите бизнес цели?
 • Какви инструментални средства и технологии са ви необходими?
 • С какъв времеви период и бюджет трябва да разполагате, за да осъществите успешно проекта си?

Възможни пречки

Сред проблемите, които възпрепятстват успешното развитие на вашия бизнес, могат да са следните фактори: липса на модерна технология, неефективна и недостатъчно добра организация на работния процес, недостатъчно обучен персонал, тромава администрация и др. След като определите проблемите, трябва да направите анализ както на причините за възникването на проблема, така и какви са последствията от този проблем върху бизнеса.

Цели

На този етап е необходимо да си поставите цели – както краткосрочни и специфични, така и дългосрочни, за които трябва да си отговорите на следните въпроси:

 • Дали целите, които сте си поставили, са възможни за реализиране?
 • Какви са рисковете от загуба и неуспех?
 • Каква сума трябва да похарчите?
 • Имате ли конкуренти, които вече са поставили и реализирали същите цели като вашите?
 • След края на финансирането ще успеете ли да запазите постигнатия резултат?

Стъпка №2: Запознаване с основните изисквания за кандидатстване

На следващия етап от кандидатстването по европроекти трябва да се запознаете с основните изисквания към кандидатите, за да разберете по коя от всички европейски програми като цяло можете да кандидатствате и съответно имате най-голям шанс да бъдете одобрени. За целта можете да направите самостоятелно проучване в интернет или да се свържете с консултанти, които да ви ориентират за правилната оперативна програма.

Стъпка №3: Изготвянето на проектно предложение

Следва изготвянето на проектно предложение за кандидатстването за финансиране от европейските фондове. Заедно с него трябва да бъде изготвен и бизнес план. За съжаление на този етап има много уловки, които могат да се окажат пречка за неопитния кандидат да бъде одобрен за финансиране. Ето защо се препоръчва да се обърнете към опитни консултанти, които да ви помогнат в изготвянето на добро проектно предложение, съобразено с всички правила и изисквания на оценителната комисия.

Детайлите са важни

За да бъде вашият проект успешен, е необходимо да си поставите ясни цели и да разработите стратегия за тяхното постигане. Необходимо е да опишете подробно дейностите, които планирате да предприемете, както и периода, за който планирате да ги осъществите, като си оставите времеви резерв. Трябва да определите целите и ползите от реализирането на проекта за бенефициента, който е осигурил безвъзмездното финансиране.

За постигането на успешен проект ви е необходимо ефективно управление от мотивиран и компетентен екип, внимателен анализ, гъвкаво планиране и представяне на различните интереси, включително и тези на бенефициента.

Стъпка №4: Процес на кандидатстване по европроекти

Следващият етап след подготовка на проектното предложение е кандидатстването по съответните европроекти. На този етап трябва да направите внимателна проверка за стилистични и езикови грешки. Ако е необходимо, преработете проектното предложение, преди да го изпратите. Редактирайте текста, като премахнете всички технически грешки и окомплектовайте целия пакет с документи, който включва формуляр за кандидатстване с подкрепящите го документи, както и предложенията към него според изискванията на оперативната програма, която сте избрали. Комплектът с документи включва един оригинал и две копия, копирани на листи с формат А4 и разделени в отделни папки.

Стъпка №5: Процес на оценяване

Фактори при оценяване

Следва процесът на оценяване който се извършва от оценителна комисия, която оценява и подбира проектите според точно регламентирана процедура. В тази оценка се преценяват следните фактори:

 • Административно съответствие, което включва формални критерии като спазване сроковете за подаване, формата, съдържанието, целостта на документите и начина на подаване.
 • Следва оценка за допустимост, насочена не само към проектното предложение, но и към кандидата и неговите партньори.
 • Комисията оценява и качеството, в което са включени опитът, финансовите средства на кандидата и дали проектът задоволява нуждите на целевите групи с предложените методи на изпълнение.

Възможни решения

В зависимост от решението на ръководителя на Управляващия орган (УО), което трябва да бъде взето до 30 дни от получаване на доклада, съществуват три опции при вашето кандидатстване по европроекти:

 • получавате одобрение на доклада и безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на предложения проект;
 • докладът ви е върнат за преразглеждане;
 • процедурата се прекратява, тъй като докладът ви е отхвърлен.

Кои са най-честите грешки, които кандидатите по европроекти допускат?

Заради административно несъответствие отпадат повече от половината подадени проекти. 52% от кандидатите са отхвърлени заради неправилно комплектувани документи, непълни документи или непопълнени полета, както и заради грешни декларации.

24% от кандидатстващите, отпадат заради допустимост. Това означава, че не са дефинирали ясно целевите групи или техните цели не отговарят на целите на програмата, за която са кандидатствали. Друга причина за отпадане е подаването на един и същ проект едновременно по няколко програми, както и кандидатстване за финансиране, което е под минималния праг.

47% от останалите кандидати не са одобрени за европроекти, заради качеството на проектното предложение. В критериите тук влиза несъответствия в бюджета, непознаване на основните документи, каква е разликата между цели, приоритети, резултати, дейности и други термини, незапознатост с изискванията за устойчивост, липсата на адекватна бюджетна информация и други.

Още по темата