Обратно
11.2.2020

Какво е бизнес план и как се прави?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Бизнес план е документ, изразяващ бизнес целите, към които се стремите, който следва да бъде приложен на практика и вследствие на който би трябвало да има реално измерими резултати.

За да бъде създадено, всяко произведение на изкуството трябва да има предварително начертан план, скица, модел или макет, които творецът да следва в процеса на създаването. Това в още по-голяма степен важи и при създаването на бизнес. Въпреки че бизнес планът не гарантира на 100% успеха, без един такъв детайлен и добре обоснован анализ и описание на целите, трудно ще успеете да проведете успешен бизнес.

Какво е важно, за да може един бизнес план да бъде следван?

Хубавото на един бизнес план е, че той може постоянно да бъде адаптиран според нуждите на предприятието и при всяка промяна в обстоятелствата. При всички случаи трябва да имате разработен такъв план при планирането на бизнес, тъй като той ви дава по-ясна визия накъде да насочите усилията си при стартирането му.

За предпочитане е бизнес планът да се разработи от екипа на компанията, а не от външно лице, което не познава дейността на конкретния бизнес и взаимоотношенията вътре във фирмата. Друга причина самата компания да изработи този бизнес план е, че служителите ще го чувстват като свой и ще поемат отговорността да го реализират на практика. Допускането на външни консултанти може да е необходимо само за методологическото оформяне на процеса на планиране, както и за извличане на статистическата информация.

Съставяне на бизнес план

Един бизнес план трябва да обхваща 5 основни категории, включващи:

  • Целта, към която сте се насочили и какви са вашите перспективи
  • Каква е настоящата реалност към момента на съставянето на плана
  • Какви са резултатите след едногодишно следване на бизнес плана
  • Стратегии, които ще ви помогнат да подобрите ситуацията
  • План на действие, който да следвате
Мъж, обмислящ бизнес план за компанията си

За да успеете да съставите добър бизнес план, можете да следвате посочените по-долу стъпки в процеса на разработването му:

Организация на процеса по създаване на бизнес план

Процесът на планиране трябва да бъде организиран от мениджърите на основните звена в предприятието. За да съставите добър бизнес план, оформете екип, в който да влизат тези ръководители. Този екип ще бъде отговорен за изготвянето на плана, по който да се движи вашият бизнес. Поставете на екипа срок, в който бизнес планът трябва да бъде завършен и натоварете всеки от участниците с определена отговорност в планирането му. Възможен е вариантът всеки от екипа да разработи индивидуален план, който да бъде съпоставен с останалите, за да се избере най-сполучливият вариант, който реално може да се окаже комбинация от различни планове.

Обхват и обем

Един бизнес план трябва да има точно очертан обем и обхват. Определете броя на съвещанията на екипа, свързани с изготвянето на бизнес плана и ги ръководете.

Правилна оценка на външните фактори

Направете подробна оценка на икономическата среда, в която се намира компанията ви и какви са възможните ограничения и перспективи пред нея след стартиране. Важни за определяне външни фактори са например конкурентната среда, икономиката на държавата, доколко вашите клиенти и доставчици имат възможност да влияят върху резултатите на вашия бизнес.

Правилна оценка на вътрешните фактори

При изготвянето на бизнес план разкрийте както силните, така и слабите страни на предприятието, за да сте наясно каква работа може да бъде осъществена на практика. Сред вътрешните фактори са лидерството и управлението, персонала, както и състоянието на основните дейности като продажби или производство, маркетинг, финанси и други. Определете своите краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели и дефинирайте ясно програма и стратегията, която ще следвате.

Анализ на настоящата стратегия

След като сте направили подробен анализ от една страна на икономическата среда, а от друга – на вътрешната работна среда на предприятието, сега можете да анализирате доколко настоящата ви стратегия е добра и кое в нея би могло да бъде подобрено. Ако се налага, създайте нова стратегия и нови цели, които да са съобразени с настоящата бизнес среда.

Изготвяне на ясни планове

За да разработите подробен бизнес план, можете да го разбиете на няколко специфични планове за постигането на дългосрочни цели, като включите стратегиите, които да следвате, за да осъществите тези цели. В тях трябва да присъстват елементи като необходима техника, финанси и човешки ресурси.

Определяне на бюджета

За да осъществите на практика плановете си, е необходимо да заделите пари от бюджета за основните функции като производство, продажби, маркетинг и други. Може да се наложи да направите някакви промени в организационната структура на компанията и в управлението.

Сглобяване на бизнес план

Когато всичко е готово, можете да пристъпите към сглобяване на общата картина, за да комплектовате бизнес плана на вашата организация или startup.

Фактори, играещи важна роля в процеса на планиране

За да успеете да създадете добър бизнес план, непременно се водете от следните опорни точки в процеса на планиране:

  • Убедете ръководството на компанията си, че съставянето на бизнес план има за цел положителното развитие на бизнеса, а не да налага ограничения. Създаването на положително отношение на ръководството към планирането е от изключителна важност за неговия успех.
  • Изберете само реалистични цели, независимо дали са краткосрочни или дългосрочни. Същевременно не поставяйте прекалено ниски и неамбициозни цели, тъй като от това ще демотивирате вашите служители.
  • Ако по време на анализа сте открили слаби страни във фирмата, те трябва или да бъдат отстранени, или ако това е невъзможно, да сведете до минимум влиянието им върху резултатите от вашия бизнес план.
  • Създайте разбираем и опростен план, който да бъде следван стъпка по стъпка. Всеки участник в компанията трябва да знае своята отговорност и задължения в постигането на целите, заложени в плана.

В заключение трябва да кажем, че колкото и добър да е вашият бизнес план, ако персоналът не бъде достатъчно мотивиран и увлечен в неговото изпълнение, той ще си остане само добри пожелания, написани на лист. Затова направете всичко възможно да увлечете и ентусиазирате хората си, за да осъществите на практика този план.

Още по темата