Обратно
18.2.2021

Давност на необслужван кредит

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Бизнесът в държавата се крепи на финансовите потоци, а процъфтяването на икономиката е пряко свързано с лоялността на участниците в нея. За да гарантират сигурността на икономиката, се създават закони, уреждащи финансовите взаимоотношения. Те справедливо бранят разпределението на ресурсите, като недобросъвестните участници биват санкционирани. Задълженията на получателите на кредити или услуги днес могат да се събират по различни начини: чрез фирми колектори, със съдия изпълнител и прочие. Много мобилни оператори, банки и кредитни къщи прехвърлят задължението по събиране на други фирми или правят изискуем дълга чрез задействането на съдия изпълнител. Това се прави заради съществуващата давност на необслужван кредит.

Какво представлява необслужван и неизплатен кредит и защо е изискуем? Защо се появява нуждата от давност на необслужван кредит?

Поради огромния брой участници в бизнеса законите, обслужващи финансите, заемат немалка част от правото. За обикновения гражданин е непосилно да познава всички нюанси от юридическа гледна точка. Тук ще разгледаме само някой основни моменти, които да обогатят в известна степен познанията на читателя по този въпрос.

Когато един кредит дълго време не се погасява, той се превръща в необслужван или лош кредит. Този необслужван заем е в тежест на кредитора, защото при увеличаване на обема на този вид кредити кредиторът може да загуби активите си и финансовото му състояние ще се дестабилизира. Банките са най-големите кредитори, а тяхното благосъстояние и стабилност играят централно значение за състоянието на икономиката в една държава. За това управителното тяло на страната защитава тяхното право да изискват парите, с които те търгуват, със закон.

Какво се подразбира под термините „давност” на парично задължение и давност на необслужван кредит?

Всяко задължение към кредитор, мобилен оператор или към НАП има някаква давност. Давност на необслужван кредит представлява срокът, през който страната, която трябва да събере дълга, може да го направи по закон. Начините, по които се събират парите, тук не са важни – от значение е срокът, който започва да тече, след като бъдете известени, че задължението ви е в просрочие. Докато един кредит е в давност, кредиторът може със силата на закона да изиска събирането му от длъжника. След като този срок изтече, заемодателят няма как по силата на закона да принуди длъжника да върне дълга обратно.

Срокът за давност на необслужван кредит се определя от закона за задълженията и договорите. Според него давността за отпуснатите банкови кредити е пет години. Има изключения, в които влизат кредитните карти, при които срокът е съкратен с две години, но този случай е специфичен.

За да разберем по-добре кога изтича давността за събирането на кредита, ще дадем следния пример:

Ако сте сключили договор за кредит, който има 5-годишен срок за погасяване, давността по кредита изтича в края на десетата година след тегленето на задължението. Счита се, че след този период от 10 години изтича давността на задължението. Вие може да преустановите изплащането на вноските още на втората година. Това няма да съкрати давността, която е спомената първоначално при сключването на договора и зависи от срока за погасяване плюс 5 години (определени от закона).

Банките обаче имат клауза, с която могат да обявят всяко необслужвано задължение за предсрочно изискуемо. Това означава, че ако не плащате вноските си редовно, банката може да поиска да погасите предсрочно вашия дълг. Това няма да ви отдалечи от края на давностния период по кредита, след който банката няма да има възможност да събере вземанията си. Този петгодишен период ще започне да тече веднага, след като банката ви е уведомила, че обявява вашия кредит за предсрочно изискуем. Сумата, която банката евентуално може да поиска, включва главницата, лихвите до този момент и таксите по обслужване на заема.

Могат ли кредиторите да пропуснат периода на давност на необслужван кредит?

Когато теглите кредит от банка или кредитна фирма, не бива да разчитате на това, че ще бъдете пропуснати, без “банката да се усети” до края на давностния период по кредита и няма да се налага да го връщате. Това се случва много рядко и по изключение, което би могло да се отнесе за хора в тежко социално положение, наследници на кредити, студенти и други. Нормално и законно е да върнете на банката парите с лихвите, за които сте били известени още в началото. В противен случай ще попаднете под ударите на закона още, след като пропуснете първите няколко вноски. Тогава кредиторът може да ви “продаде” на колекторски фирми или на съдия изпълнител за събиране на вашето секвестируемо имущество.

Хипотетично може да съществува и друг сценарий, в който да не можете да изплатите дълга си и да не притежавате секвестеруемо имущество. Това е имуществото, което според комисията подлежи на отнемане (секвестиране) чрез продажба на търг под ръководството на назначен съдия изпълнител. В такъв случай срокът на давност на необслужван кредит може да изтече, без колекторската фирма да успее да събере дълга от длъжника поради липса на налични активи, които да бъдат усвоени по силата на закона. След като изтече давностният срок, дългът може да не бъде връщан.

Необходимо ли е да се прави нещо след изтичане на срока на давност по кредита?

Ако кредиторът или колекторската фирма, които събират дълга, са пропуснали да подадат изпълнителен лист през давностния срок, те няма да могат след това да ви принудят да върнете дълга. Вие можете да отправите възражение, че срокът за погасителната давност е изтекъл. Погасяването не може да се активира автоматично и трябва да бъде извършено от длъжника, който трябва изрично да подаде молба с волеизявление към съда, където тя се депозира. Имате срок от две седмици, след като сте били уведомени, че трябва да предявите молба, в който период можете да направите това.

Тук е моментът да подчертаем, че въпреки изтеклия срок на давност на необслужван кредит, под натиска на съдия изпълнител или на писмата и посещенията на колекторски фирми, може да решите да подновите изплащането на дълга. В такъв случай дори внасянето на само един лев ще се счете като признание от ваша стана за валидността на дълга и срокът на давност ще започне да тече отново. Същата стойност за съда има и подписването на анекс към договора за разсрочено плащане на парите. От момента на подписването започва новият давностен период.

Още по темата