Обратно
11.11.2020

Длъжник по кредит – какво да правим, ако изпаднем в такава ситуация?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Длъжник по кредит е кредитополучател, който не е в състояние да обслужва месечните си вноски. В тази графа влизат и нередовните платци. Когато теглите пари назаем, е добре да се запознаете с всички мерки, предприемани спрямо длъжниците и поръчителите и какво могат да направят те, за да излязат от тази забъркана ситуация.

Какво предприемат кредиторите в случай на просрочие на вноските от длъжник?

В случай на непогасяване на месечна вноска в срок законът дава право на кредитната институция предсрочно да изисква изплащането на кредита, независимо дали става въпрос за бързи кредити, кредити до заплата или друг вид задължения. Само че кредиторите рядко предприемат подобни действия при просрочени вноски, тъй като тяхната цел е да си върнат парите по мирен път. Това е причината кредиторите първоначално да търсят контакт с всеки длъжник и заедно да обсъдят възможно решение, което да удовлетвори и двете страни.

Съвет: Ако изпаднете в ситуация на невъзможност да погасите месечната си вноска, първото нещо, което трябва да направите, е да се свържете с институцията, която ви е отпуснала кредита и да я уведомите за вашето затруднение. Това ще даде възможност на кредитора да намери най-благоприятното решение за справяне с настоящия проблем и ще ви спести много допълнителни притеснения.

Какво се случва с кредитното досие на длъжник при просрочие?

Трябва да знаете, че всяко просрочване на задълженията ви се отразява на кредитното ви досие и води до лошо ЦКР. Това означава, че при евентуално ново теглене на кредит, ако изобщо кредиторите одобрят молбата ви за отпускане на заем, той може да е с по-неблагоприятни за вас условия. Начините да изчистите кредитното си досие са два:

  • да изчакате 5 години, когато кредитната ви история ще се изчисти;
  • да бъдете стриктни в изплащането на бъдещите си кредити.

Последваща мярка при неизплащане на задължения от длъжник по кредит

Първото нещо, което се предприема при просрочена вноска, е изпращането от страна на кредитора на покана за доброволно изпълнение на задълженията. С получаването на този документ започва да тече 14-дневен срок, в който задължението следва да бъде погасено от съответния длъжник.

Съвет: Ако няма никаква възможност този срок да бъде спазен, платецът трябва да потърси контакт с кредитора и да предложи план за действие, в който да посочи алтернативно погасяване на дълга.

В повечето случаи при подобни ситуации длъжникът погасява около 30% от цялата сума по кредита. В допълнение, се договарят сроковете и планът за действие по останалите проценти до погасяване на цялото задължение по кредита. Това обикновено става чрез внасянето на равни месечни вноски, равняващи се на 10% от сумата на кредита.

Ако длъжникът избягва всякакъв контакт с институцията или няма никаква възможност да погаси изтегления заем, се издава съдебен иск, чрез който да бъдат предприети мерки за събиране на кредита. Този съдебен иск влиза в действие незабавно, след като бъде издаден по съдебен път. Събирането на парите е поверено на съдебно лице, което се явява посредник между кредитора и кредитополучателя. Съдебният изпълнител е този, с който длъжниците договарят условията по кредитното събиране.

Възможен вариант за събиране по кредита е запор на заплатата, ако месечният доход е доказуем. По този начин кредиторът получава дължимите си месечни вноски чрез запориране на определен процент от месечното възнаграждение на длъжника. Този процент зависи от заплатата, която съответният длъжник получава.

Какво се случва с поръчителя при неизплащане на дълга?

Ако решите да станете поръчител на дълг, трябва да имате предвид факта, че българското законодателство не урежда категорично реда, по който задължението трябва да бъде събирано. Това означава, че при просрочие от страна на длъжника, кредиторът може да изиска дължимата сума от поръчителя. За да има уреждане на поредността, по която да се изиска задължението, е необходимо в договора за кредит да бъде включена клаузата за субсидиарност, според която кредитната институция се обръща първо към съответния длъжник и едва след това към поръчителя.

Съвет: Ако сте съгласни да станете поръчител, изискайте от кредитора да включи клаузата за субсидиарност в договора.

Какво се предприема при смърт на длъжника?

Ако кредитополучателят предварително е имал сключена застраховка „Живот“ към кредита, тя ще покрие цялата дължима сума на кредитора. В такъв случай поръчителят няма да има никакви задължения. Ако обаче такава застраховка не е сключена, то задълженията по изтегления кредит се прехвърлят върху наследниците на починалия. Ако обаче неговите наследници откажат да изплащат дълга, поръчителят е длъжен да го поеме.

Съвет: Ако сте решили да ставате поръчител, изискайте сключването на застраховка „Живот“ към кредита, дори и банката или кредиторът да не изискват такава.

Какво се случва с поръчителя при смяна на длъжника или кредитора?

При смяна на кредитора за поръчителя не настъпват никакви промени – той продължава да бъде длъжник при евентуално неизплащане на дълга или при просрочие. Ако обаче длъжникът по кредита бъде сменен, поръчителят има законното право да се откаже от поръчителството.

Съвет: За да сте сигурни, че такава опция съществува, обсъдете това с кредитора преди подписването на договора.

Ако сте поръчител, как да си върнете парите обратно?

Ако изпаднете в положение на изплащане на чужд дълг, за вас няма друг вариант освен цялостното изплащане на дълга. След това обаче можете да предявите иск за парите си от съответния длъжник по съдебен ред. Независимо дали ще отворите дело за събиране на дълга или имате подписана и прехвърлена запис на заповед, можете да предприемете следните стъпки, за да си върнете парите от длъжника:

  • Още преди да внесете първата вноска за погасяване, уведомете длъжника, че започвате да изплащате неговия дълг. Това е задължително, ако искате да имате право на регресен иск (обратен иск) към него. Ако в даден момент длъжникът изплати част от дълга, няма да имате право на такъв иск.
  • Погасителният план, който ви е изготвен, трябва да се спазва стриктно. Не бива да пропускате нито една вноска, дори и ако имате запорирано имущество. Ако пропуснете едно-единствено задължение, искът ви за връщане на парите няма да бъде одобрен.
  • Законът ще бъде на ваша страна, само ако целият дълг бъде изплатен. Преди това няма да имате право на обратен иск спрямо съответния длъжник.

Още по темата