Обратно
13.7.2020

Какво е данъчна оценка на имот?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Продажбата на недвижими имоти привлича много предприемачи в България и чужбина. Секторът е доста динамичен и търговията в него може да бъде не само много атрактивна, но е стресова. Винаги, когато става въпрос за търгуване с големи суми, съществува и риск. Изрядната документация би следвало да снижи нивата на риск или загуба на евентуален клиент, ако продавате имот. Един от ключовите моменти в изповядването на имотна сделка е издаването на данъчна оценка на имот. Този документ е абсолютно изискуем и би било добре да сте наясно как се получава на практика. Това удостоверение се издава съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на България.

Как се издава този документ за данъчна оценка на имот?

Много собственици на имоти, на които им предстои продажба, срещат големи трудности в процеса на оценяване на имота, тъй като не знаят как се прави данъчна оценка на имот. Сред пропуските, които допускат в декларирането, са настъпили промени в данните, пропуск на някои от задължителните елементи, както и технически грешки, които служителите понякога допускат при попълване на информацията. Когато това се случи, собственикът на имота губи време и нерви, за да ходи по инстанции многократно, докато всички неизправности не бъдат отстранени. А ако удостоверението за данъчна оценка на имот е необходимо незабавно и възникнат подобни проблеми с издаването му, ситуацията става още по-неприятна.

За да спести всички тези тревоги, продавачът на недвижим имот трябва предварително да се осведоми за всички детайли относно издаването на удостоверение за данъчна оценка на имот, които ще разгледаме по-долу.

Защо се налага издаването на документ за данъчна оценка на имот?

Целта на издаването на този документ е събирането на данък, който дължите към държавната хазна. Когато платите всички задължения, свързани с имота ви, получавате удостоверение, с което можете да продадете вашия недвижим имот.

Кой орган издава удостоверение за данъчна оценка на имот?

То се издава от данъчната служба в общината, към която е причислен имотът ви. Необходимо е да посетите подразделението „Местни данъци и такси“, за да заплатите този данък.

Какви документи да носите, за да ви бъде издаден такъв документ?

Когато отидете в данъчната служба, трябва да носите със себе си оригинал и копие на нотариален акт. Оригиналът се показва само за справка, а копието ще бъде приложено към молбата за данъчната оценка. Ако имотът е придобит по наследство, трябва да предоставите удостоверение за наследници, за да можете да удостоверите този факт. От службата ще ви предоставят формуляр по образец, който да попълните. Ако желаете да го попълните предварително, можете да потърсите образеца онлайн и да отидете на място с попълнена молба.

Кой може да подаде молба за данъчна оценка?

Всяко лице би могло да подаде молба за извършването на данъчна оценка на имот. Това може да е както собственикът на недвижимия имот, така и упълномощено от него лице, наследник, заветник на имота или купувач. При подаване на заявление от собственик, ще бъде направена проверка дали лицето има задължения по закона на деклариране в информационната система. Ако подателят на заявлението е упълномощено лице, се извършва проверка, доказваща представителната му власт. Ако заявлението се подаде от наследник, той трябва да се легитимира с удостоверение за наследници, както и с документ за самоличност, след което в системата се проверява декларацията, подадена от завещателя.

Има и случай, в който

Възможен е случай, при който собственикът не може да се легитимира като такъв. Тогава той трябва да подаде декларация по член 14 от ЗМДТ. В такъв случай това се приема за основание за издаване на данъчна оценка на имот.

Готов документ

Готовият документ ще бъде предоставен единствено на  собственика или упълномощено от него лице. Ако имотът има няколко собственика, документът може да бъде връчен само на един от тях, който получава удостоверението от името на всички.

Каква е цената за издаване на данъчна оценка на имот?

Цената на данъчната оценка зависи от срока, за който желаете да получите документа. Обикновено стандартният период продължава 2 седмици след подаване на заявлението. За такъв период стойността на данъчната оценка е 17 лв. Ако предпочитате бърза поръчка, което означава оценката да бъде готова за 1 седмица, цената ще бъде около 25 лв. Експресната поръчка, при която удостоверението ще ви бъде издадено само за 3 дни, струва 34 лв.

Колко време трае валидността на документа?

Ако удостоверението ви е издадено през първата половина на годината, то е валидно до 30-ти юни. Ако документът е издаден след тази дата, валидността му трае до края на годината. Ако обаче сте платили всички данъчни задължения за имота до края на годината, то и документът ще е валиден за цялата година, без значение на коя дата е издаден.

Какво трябва да проверите, преди да подадете молба за удостоверение на данъчна оценка на имот?

За да избегнете много време, разхождане по инстанции и нерви, задължително проверете следната информация, преди да подадете молбата:

Имотът регистриран ли е на името на последния собственик в общината?

Ако това не е направено при закупуването на имота, е необходимо да подадете декларация по чл. 14 от ЗМДТ. Имайте предвид, че бланката се състои от 10 страници, което означава огромен обем информация за въвеждане, затова я попълнете предварително.

Повече от един собственик

Ако имотът има повече от един собственик, е необходимо да проверите дали имената и ЕГН-тата на всички собственици фигурират в системата. Ако някой от тях липсва, е необходимо да подадете нова декларация по чл. 14.

Имот, придобит по време на брак

Също така имайте предвид, че имот, придобит по време на брак, означава че и двамата съпрузи го придобиват, дори името на единия да не фигурира в нотариалния акт. При сделката пред нотариус имената и на двамата съпрузи трябва да са включени в данъчната оценка. Понякога от незнание готовата данъчна оценка се издава на името само на единия съпруг, но в такъв вид тя няма да бъде приета от нотариуса.

Платени ли са всички данъци и такси

Проверете дали сте платили всички данъци и такси към имота, за да излезе оценката ви „без задължения“. Ако имотът има текущи задължения към хазната, независимо дали сте решили да теглите кредит и да ипотекирате имота, да го продавате или прехвърляте, съдията по вписванията няма да се съгласи да впише сделката.

Още по темата