Обратно
8.4.2020

Какво е кредитна линия?

Автор:
Kaloyan Stoyanov

Бизнесът постоянно се нуждае от пари, които да се вливат в неговата дейност. Те стоят в основата му и няма как една компания да просъществува без тях. Приходите и разходите формират непрестанна парична циркулация, която не винаги се оказва печеливша и доходоносна. Често възникват непредвидени разходи, които трябва бързо да се посрещнат. Поради тези и други причини банките са станали доверен и неизбежен съдружник на участниците не само на големия и среден бизнес, но и на по-малките предприемачи. Финансовите услуги, предлагани на пазара, съвсем не са еднообразни. Налични са различни видове кредити, насочени към определени бизнес среди с цел по-удобно и своевременно задоволяване на специфичните им нужди. Част от тази палитра от финансови услуги на пазара е и така известната кредитна линия.

Защо кредитна линия, а не обикновен кредит?

При отпускането на срочен кредит, получателят взема от кредитора цялата сума наведнъж. Това има своите предимства и недостатъци и поради естеството си услугата е насочена предимно към физически лица с еднократни потребности. Бизнесът, от своя страна, има непрекъсната нужда от налични оборотни средства. Той може да ги получи по различни начини, но една кредитна линия е сравнително по-изгоден и удобен вариант от останалите налични кредитни продукти. Тя представлява максималният размер на кредита, който клиент може да изтегли в рамките на определен период от време, като кредитополучателят може многократно да тегли средства и да ги изплаща в рамките на периода на договора.

Още предимства

Времето за подписване на договора също е от значение. При кредитната линия клиентът многократно може да получи средства в рамките на договорената сума и срок. Това спестява време за изготвяне на документацията по договора за всеки нов кредит.

Друго предимство е свързано с изплащането на лихвите или главницата. Получателите на този вид услуга изплащат лихва само върху ползваните авоари, а не върху цялата кредитна линия. По този начин от една страна те са подсигурени със средства, а от друга – не плащат първата лихва по номиналната сума на кредита. Разбира се, банките компенсират тези неусвоени средства чрез таксите по обслужване на кредита.

Процес на кандидатстване за кредитна линия

За да кандидатствате за кредитна линия, трябва да преминете през следните няколко стъпки:

Насочете се към най-подходящата за вас и вашия бизнес банкова институция

Изберете такава, която да отговаря на изискванията и на нуждите ви. Препоръчително е да се обърнете към вече доказали се банкови институции, тъй като те държат на високия си рейтинг и за целта предлагат по-високи лихвени проценти.

При кандидатстването за кредитна линия е необходимо да предоставите личните си данни на кредитора

Така кредиторът ще може да провери вашата кредитна история – доколко надеждни платци сте били до този момент и дали може да ви се довери, като ви отпусне изискания кредит. Ако до този момент сте били изрядни във връщането на заемите си към други банкови институции или кредитори, можете да очаквате изгодни условия по новата кредитна линия, която предстои да изтеглите. Не се притеснявайте за изтичането на лична информация по време на тази проверка, тъй като кредиторът се задължава от закона да пази и съхранява отговорно всички чувствителни лични данни.

Премислете внимателно

Когато пристъпите към кандидатстване за кредитна линия, е необходимо да съгласувате предварително максималния размер на кредитите, които можете да усвоите за конкретния период на кредита. Всички условия по тегленето на сумата и погасяването на дълговете трябва да се уточнят предварително между вас и банката-кредитор.

Какви видове кредитни линии съществуват?

В зависимост от нуждите на вашия бизнес са създадени различни видове кредитни линии, от които бихте могли да се възползвате:

Сезонна кредитна линия

Ако компанията ви се нуждае от средства в специфично време от годината, например ако в ежегодния ви инвестиционен план е залегнало подобряване на технологичния процес или разрастване на продуктовата линия през пролетта, можете да се възползвате от сезонната кредитна линия, която ви позволява да ползвате средства по кредита в предварително определени периоди на годината.

Потвърждаема кредитна линия

Този вид кредитна линия се доближава до тегленето на обикновен кредит, тъй като потребителят трябва непрекъснато да подновява споразумението и има възможност да предоговаря размера на кредита с банката кредитор след изтичането на предходния период. Този вид кредитна линия би ви бил от полза, ако в бъдеще планирате да намалите или увеличите бизнес разходите си или инвестициите си.

Фиксирана кредитна линия

В случай че превишите максималния лимит по кредита на фиксираната кредитна линия, ще се наложи да заплатите допълнителни такси.

Револвираща или възобновяема кредитна линия

Един револвиращ кредит ви позволява да ползвате средствата отново, след като частично върнете дълга си или в зависимост от клаузите по договора – след като го погасите напълно.

Ако се интересувате от по-ниските лихвени проценти…

Институциите отпускат пари с по-ниски лихви при наличието на кредитни гаранции в писмен вид. Банките винаги обезпечават бъдещите си плащания по кредита, независимо дали платецът е редовен или не. Но ако срещнете финансови затруднения с връщането на кредита, освен риска от парични загуби, евентуално може да загубите и добър бизнес партньор в лицето на вашия гарант.

В случай на несъстоятелност

Банката със сигурност ще потърси гаранта в случай на несъстоятелност на кредитополучателя, когато той не е в състояние да изплати в срок задълженията си към кредитора. Така може да се стигне до напрежение между получателя на кредита и гаранта. Ето защо е необходимо да бъдете редовни платци и да погасявате задълженията си навреме.

Може ли да намалите лихвата по кредитна линия?

И все пак е възможно да намалите лихвения процент по кредитна линия с до 2%. Това става автоматично при наличието на няколко фактора, включващи:

  • Оборот, който реализирате за банката чрез вашите сметки.
  • Редовно и коректно изплащане на кредита без никакви забавяния в погасяването му.
  • Висок реализиран оборот през ПОС терминал на банката.
  • Добър баланс на фирмените ви сметки и банковите ви депозити.
  • Ако имате валидна застраховка.

Каква е разликата между кредитна линия и овърдрафт?

Много хора смятат, че тези понятия означават едно и също нещо, но овърдрафтът се различава от кредитната линия по това, че той представлява сума по разплащателната ви сметка, която надвишава наличните към момента пари. Така имате възможност да закупите нещо, за което нямате достатъчно средства, след което трябва да върнете тази сума с начислена лихва.

Още по темата